Načítání...

Všeobecné obchodní podmínky pro provádění prací na motorových vozidlech, přívěsech a jejich součástech

Předmětem těchto obchodních podmínek pro provádění prací na motorových vozidlech, přívěsech, agregátech a jejich součástech (dále jen VOP) společnosti Nákladní vozidla s.r.o. je úprava základních smluvních vztahů mezi Nákladní vozidla s.r.o., Vsadsko 1916/4, 750 02 Přerov, IČ: 29388660 (dále jen dodavatel) a objednatelem zakázky (dále jen zákazník). Zákazník přijímá a uznává následující VOP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na motorových vozidlech, přívěsech a jejich součástech. Zákazník byl o těchto VOP obeznámen dodavatelem spolu se zakázkovým listem potvrzeným dodavatelem. Tyto VOP jsou rovněž vyvěšeny v provozovně dodavatele v Přerově, K Moštěnici 265/8a a na internetové adrese www.nakladnivozidla.cz. Osoba, která smlouvu uzavírá (podepisuje) je brána jako osoba zmocněná k uzavírání těchto smluv. Vozidlo, na které není uzavřena zakázka/smlouva o dílo parkuje v areálu společnosti na vlastní nebezpečí. Objednatel přistaví vozidlo do opravy čisté, bez osobních a cenných věcí a je odpovědný za vyklizení kabiny tak, aby při jejím překlopení nedošlo k rozbití čelního skla. Objednatel po ujetí cca 50 km po opravě provede kontrolu dotažení kolových matic. Objednatel zabezpečí kabinu vozidla, schrány na nářadí, palivovou nádrž, nákladový prostor, propojovací kabely a další části vozidla uzamčením proti krádeži.

I. Zakázka

1. Smlouva o provedení opravy nebo údržby motorových vozidel, přívěsů, agregátů a jejich součástí (dále též Smlouva o provedení prací) je závazná od okamžiku, kdy zákazník podepíše zakázkový list, který specifikuje předmět zakázky a odkazuje na tyto VOP. Zakázkou se pro účely těchto VOP rozumí oprava nebo údržba motorových vozidel, přívěsů a jejich součástí. Předmětem zakázky je pak výsledek takové opravy nebo údržby, případně věc, na které se zakázka provádí.

2. V zakázkovém listu je nutné uvést rozsah prací a předpokládaný termín jejich dokončení.

3. V případech, které nesnesou odkladu lze smlouvu o provedení prací a rozšíření obsahu prací sjednat i ústně. Dodavatel pořídí o ústní objednávce zakázky záznam, který předá zákazníkovi spolu s předmětem zakázky pro provedení prací. Také pro tyto případy platí tyto VOP, byl-li s nimi zákazník předem seznámen.

4. Smlouva o provedení prací opravňuje dodavatele k udělování zakázek zcela nebo zčásti svým subdodavatelům, k provádění zkušebních jízd a k přepravě vozidla, jehož se práce týkají.

II. Cena zakázky, cenové údaje na zakázkovém listu, rozšíření zakázky, rozpočet nákladů na opravu a údržbu

1. Na žádost zákazníka označí dodavatel v zakázkovém listu ceny, které lze výhledově předpokládat v souvislosti s provedením zakázky. Ceny mohou být v zakázkovém listu uvedeny i prostřednictvím odkazů na odpovídající položky dostupných katalogů cen náhradních dílů a prací. Zákazník bere na vědomí a je srozuměn s tím, že ceny uvedené v zakázkovém listu nejsou konečné a jsou stanoveny na základě neúplného a nezávazného rozpočtu prací. Není-li v době vystavení zakázkového listu možné stanovit cenu prací ani přibližně, bude cena stanovena dodavatelem ve vazbě na skutečné náklady vynaložené na prováděné práce.

2. Provádění prací nad rámec sjednaného rozsahu zakázky, která má vliv na cenu díla, vyžaduje předchozí souhlas zákazníka. Předchozí souhlas se však nevyžaduje, je-li cena prací sjednána na základě rozpočtu dle odst. 1 výše a dodavatel provede práce, jejichž cena navýší cenu dle rozpočtu o částku, která nepřesáhne 20% ceny dle rozpočtu nebo jedná-li se o případ, kdy je cena stanovena ve vazbě na skutečné náklady vynaložené na prováděné práce. Nutnost překročení ceny určené na základě rozpočtu dle odst. 1 je dodavatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

3. Požaduje-li zákazník při zadání zakázky závazné cenové údaje, vypracuje dodavatel rozpočet nákladů na opravu či údržbu v podobě úplného a závazného rozpočtu. V rozpočtu nákladů na opravu či údržbu uvede dodavatel práce a náhradní díly s příslušným cenovým údajem. Dodavatel je tímto rozpočtem vázán po dobu tří týdnů od jeho vystavení.

III. Termín dokončení zakázky

Dodavatel je povinen dodržet termín dokončení, který byl v zakázkovém listu označen jako závazný. Pokud se změní nebo rozšíří objem prací oproti původnímu zadání zakázky a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je dodavatel povinen sdělit zákazníkovi nový termín dokončení s udáním důvodu, pro který nebylo možné původně sjednaný termín dodržet a to bez zbytečného odkladu, jakmile tuto skutečnost zjistí.

IV. Předání a převzetí předmětu zakázky

1. Předání předmětu zakázky a jeho převzetí zákazníkem se provádí v provozovně dodavatele, není-li dohodnuto jinak. Převzetí předmětu zakázky nebrání vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neznemožňují užívání předmětu zakázky.

2. Pokud zákazník nepřevezme předmět zakázky do jednoho týdne od oznámení o dokončení zakázky, předání nebo zaslání faktury, je v prodlení. U oprav prováděných v rámci jednoho pracovního dne, činí lhůta pro převzetí předmětu zakázky dva dny od zadání zakázky, nestanoví-li zakázkový list jiný termín. Prodlení s převzetím předmětu zakázky má mimo jiné za následek právní fikci převzetí díla ve smyslu ust. § 2607 zákona č.89/2012Sb a předmět zakázky se tak považuje za převzatý posledním dnem lhůty určené pro převzetí se všemi s tím spojenými důsledky.

3. V případě prodlení s převzetím předmětu zakázky může dodavatel účtovat zákazníkovi náklady spojené s úschovou předmětu zakázky 190Kč/den. Ocitne-li se zákazník v prodlení s převzetím předmětu zakázky, je dodavatel oprávněn předmět zakázky uschovat dle svého uvážení za běžných podmínek. Nebezpečí na předmětu zakázky a náklady spojené s úschovou v takovém případě nese zákazník.

V. Vyúčtování zakázky

1. Cenu prací, náhradních dílů a materiálu účtuje dodavatel na základě cen jeho obchodních partnerů. Platí cena platná v den dokončení zakázky. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se pro každý výkon ve faktuře vykazují zvlášť.

Dodavatel je oprávněn zahrnout do jedné účetní položky více náhradních dílů, pokud jejich cena nepřesáhne 30,-Kč. Spotřební materiál, který se odebírá ze skladu bez záznamu, lze účtovat paušálně částkou 3% celkových nákladů na práci.

2. požaduje-li zákazník odvoz nebo přistavení předmětu zakázky do jiného místa dle jeho určení, provádí se tak pouze na náklady a riziko zákazníka.

VI. Platební podmínky

1. Cena zakázky je splatná ihned při převzetí předmětu zakázky zákazníkem, nestanoví-li daňový doklad pozdější datum splatnosti.

2. V případě prodlení s úhradou ceny zakázky je zákazník povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové ceny zakázky za každý den prodlení.

3. Dodavatel je oprávněn požadovat na zákazníkovi složení přiměřené zálohy na cenu zakázky.

4. Je-li sjednáno složení zálohy a vydána zálohová faktura vč. DPH, uvádí se sazba DPH platná v den složení této zálohy.

VII. Zadržovací právo

1. Dodavatel je oprávněn zadržet předmět zakázky k zajištění své splatné pohledávky za zákazníkem za podmínek stanovených § 1395 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občan. zákoník). Zadržovací právo lze uplatnit i vzhledem k pohledávkám z dříve provedených prací, dodávek náhradních dílů a jiných plnění či k jiným pohledávkám dodavatele za zákazníkem.

2. V případě uplatnění zadržovacího práva dodavatel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí zákazníka o zadrženém předmětu zakázky a jeho důvodech.

3. Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky anebo vydáním zadrženého předmětu zakázky zákazníkovi oproti poskytnutí jiné formy dodavatelem odsouhlasené jistoty.

VIII. Garanční platby

V případě, kdy zákazník z důvodu neodkladných servisních zásahů na svém vozidle objedná provedení opravy vzniklé závady u třetí osoby, poskytující nepřetržité servisní služby s tím, že dodavatel je zákazníkem označen jako garant platby, takového servisního zásahu, bere zákazník na vědomí a je srozuměn s tím, že mu tím vzniká závazek vůči dodavateli nahradit mu plnění poskytnuté třetí osobě provádějící zásah ve prospěch zákazníka. Finanční plnění poskytnuté dodavatelem třetí osobě provádějící zásah na vozidle zákazníka, bude následně dodavatelem vyúčtováno zákazníkovi fakturou s poplatkem dle aktuálního ceníku služeb a obvyklou dobou splatnosti. V případě prodlení zákazníka s úhradou faktury dodavatele, je zákazník povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

IX. Záruka

Dodavatel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v rozsahu a za podmínek, jak je uvedeno níže. Dodavatel poskytuje záruku na vady zakázky, které se vyskytnou v době 6 měsíců od předání předmětu zakázky. Záruční doba se vztahuje též na vady, které má předmět zakázky v době předání, za něž dodavatel odpovídá ze zákona. Záruka však končí nejpozději okamžikem absolvování jízdního výkonu 10 000 km u motorových vozidel a přívěsů.

1. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje, jakož i na poškození způsobené neodbornou manipulací a přetěžováním vozidla.

2. Zákazník je povinen při převzetí předmětu zakázky si jej prohlédnout a v případě, že zjistí vady, na tyto vady ihned upozornit. Neupozorní-li na vady zjištěné již při přebírání zakázky, nevzniká mu nárok z včasně uplatněných vad zakázky.

3. V ostatních případech musí být vady dodavateli písemně oznámeny neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do tří pracovních dnů od jejich zjištění a musí být přesně specifikovány.

4. Dodavatel odstraní závadu podléhající záruce na své náklady ve svém servisu. V naléhavých případech může být odstranění vady provedenou jinou odbornou osobou, jejíž provozovna se nachází nejblíže místu umístění vozidla, kterého se vada týká, za předpokladu, že zákazník takový postup předem písemně dodavateli oznámí. Dodavatel nese náklady na mzdu a materiál nezbytné k provedení opravy zjištěné vady. Náklady na odtažení vozidla, jehož se vada týká, jdou k tíži zákazníka. Vyměněné díly v rámci odstranění vad se stávají majetkem dodavatele a na nově dodané díly poskytuje dodavatel záruku do uplynutí záruční doby zakázky viz bod 1.

5. Po dobu odstraňování vad není dodavatel povinen poskytnout zákazníkovi náhradní vozidlo a náhrada ušlého zisku je vyloučena.

6. Pokud se i přes opakované pokusy o opravu nepodaří vadu odstranit, může zákazník požadovat slevu z ceny zakázky nebo od Smlouvy o provedení práce odstoupit.

7. Na opravy provedené dle požadavku zákazníka pouze provizorně na dobu dočasnou se záruka nevztahuje.

8. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

– zákazník neoznámil dodavateli vadu neprodleně po té, co ji zjistil a předmět zakázky nebyl dodavateli dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad

– dodavateli nebylo doručeno předem oznámení, že v důsledku nouzové situace bude oprava zjištěných závad provedena jinou odbornou osobou (viz bod 4 tohoto článku)

– vadné díly byly mezitím na pokyn zákazníka jinou odbornou osobou nebo zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny a nejedná se o případ popsaný v bodě 4 tohoto článku

– při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku zákazníka jiné jím opatřené náhradní díly nebo provozní hmoty.

X. Odpovědnost za škodu

1. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou na předmětu zakázky po dobu jejího provádění. Toto platí i pro škody vzniklé během zkušebních jízd nebo převozu předmětu zakázky. Řídí-li během zkušební jízdy vozidlo zákazník, nebo jím pověřená osoba, přechází odpovědnost za škodu na zákazníka.

2. Za škody na věcech nacházejících se na, nebo v předmětu zakázky (vozidla), odpovídá dodavatel pouze v případě, kdy je písemně převzal do úschovy.

3. V případě, kdy za škodu na předmětu zakázky odpovídá dodavatel, je povinen učinit opatření k odstranění škody a to zejména opravou předmětu zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí dodavatel zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše výrobcem doporučené prodejní ceny předmětu zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí dodavatel částku maximálně ve výši doporučené prodejní ceny obdobného typu předmětu zakázky v sériové výbavě ke dni poškození.

4. Při škodě na věcech nebo v předmětu zakázky, které dodavatel převzal do úschovy, hradí dodavatel zákazníkovi skutečnou škodu zjištěnou jako hodnotu věci v době jejich poškození.

5. Zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat dodavatele o škodě na předmětu zakázky, pokud za ni dodavatel odpovídá, včetně její přesné specifikace.

XI. Výhrada vlastnictví

1. Všechny náhradní díly, výměnné díly a příslušenství použité při provádění zakázky zůstávají ve vlastnictví dodavatele až do okamžiku úplného uhrazení ceny zakázky dle příslušného daňového dokladu.

2. Díly, které byly při provádění zakázky nahrazeny novými díly, zůstávají v držení a přecházejí do vlastnictví dodavatele, nebylo–li písemně sjednáno jinak.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré případné spory vyplývající z dohod o provedení prací a souvisejících obchodních vztahů budou ve smyslu ust. § 89a obč. soudního řádu rozhodovány věcně příslušným obecným soudem dodavatele, pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.2. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena. Prodávající bezodkladně nahradí takové ustanovení zákonnou a platnou verzí.

3. Všechny vztahy dodavatele a zákazníka vyplývající ze Smlouvy o provedení prací a těchto VOP, v těchto VOP neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění.

Platí od 01/2017 do změny